Elevambassadør-projektets historie

Elevambassadørprojektet blev søsat i foråret 2006 i et samarbejde mellem Grænseforeningen og Duborg-Skolen i Flensborg. Idéen opstod i forbindelse med fejringen af København-Bonn Erklæringernes 50-års jubilæum i 2005.

Elevambassadører på Ungdommens Folkemøde

To elevambassadører i snak på Ungdommens Folkemøde 2018 i Valbyparken.

Foto: Grænseforeningen

På Duborg-Skolen havde man sat sig for at arbejde med erklæringerne, der sikrer det danske og det tyske mindretals rettigheder, i en erkendelse af elevernes begrænsede viden om deres baggrund og indhold.

Idéen udsprang også af det faktum, at man havde konstateret, at der i Danmark var en begrænset viden om det danske mindretal, hvilket havde medført ubehagelige oplevelser for flere sydslesvigere under besøg i Danmark.

Disse ubehagelige reaktioner mod sydslesvigerne udsprang som regel af uvidenhed rodfæstet i fordomme og fjendebilleder. Et af projektets formål var derfor at erstatte fjendebilleder med fremmedbilleder leveret af dansktalende elever fra Sydslesvig.

Et af projektets formål var derfor at erstatte fjendebilleder med fremmedbilleder leveret af dansktalende elever fra Sydslesvig.

Elevernes deltagelse

De elever, der melder sig til projektet, får en grundig orientering om regionens historie, om mindretallets institutioner, og frem for alt øver de sig i at fremlægge deres egne identitetsskabende historier, der i Sydslesvig kan variere meget, og som uvægerligt vil føre til en række overvejelser omkring egen identitet: Er jeg dansk eller tysk, begge dele – eller sydslesviger?

Brug af Elevambassadørerne

Grupper af Elevambassadører har siden været udsendt til en lang række institutioner i Danmark. Her har Elevambassadørerne, som levende tekster, fortalt om deres egen baggrund, og er indgået i en ung-til-ung dialog, der har vist sig som berigende for begge parter.

Udgangspunktet for Elevambassadørernes besøg er således de unges egne identitetsskabende historier, der på forskellig vis giver en viden om og et indblik i det danske mindretal i Sydslesvig. Samtidig er disse historier gode afsæt for en samtale om kulturmøder, identitet, fordomme, mindretalsrettigheder, demokrati og meget mere.

Elevernes beretninger er også velegnede til at belyse regionen i et historisk perspektiv, ligesom de kan sættes i relation til andre nationale og etniske mindretal.

Denne form for ung-til-ung møde har løftet vidensniveauet og medvirket til en større interesse for mindretallet. Derved har projektet italesat spørgsmålet om dansk identitet i en verden, der præges af globalisering.

Grænseforeningens rolle

Sideløbende har Grænseforeningens taget en lang række nye initiativer i forhold til unge og ungdomsuddannelserne med det formål at oplyse om det danske mindretal i Sydslesvig, bl.a. gennem brug af Elevambassadørerne og undervisningssitet ietGrænseland.dk.

Projektets udvikling

I 2010 blev projektet udvidet til også at omfatte elever på A.P. Møller Skolen i Slesvig, der er det andet af de to danske gymnasier i Sydslesvig, og siden 2011 har også det tyske mindretalsgymnasium Deutsches Gymnasium i Aabenraa været en del af projektet.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Grænseforeningen og har hidtil vist sig som et velfungerende oplysnings- og informationsprojekt, der målrettet skaber interesse for og viden om det danske mindretals særlige vilkår på ungdomsuddannelserne i Danmark.

Siden 2011 har projektet været støttet af Folketingets Sydslesvigudvalg.